زمین ارثی

راش

با درود فراوان -دوبرادر یکی علی دیگری عباس با زمین های مشاع علی فوت کرد عباس شروع به تقسیم املاک مشاع می کند سهم خودش را برمیدارد سهم برادرش(علی) را به بچه های فردی به نام رحمت که مدعی هستند پدرش سهم الارث برادرش(علی) را خرید می دهد اینکار بعد فوتش هم چنان توسط پسرش انجام میگیرد. نوه علی از یکی از بچه های رحمت که طمع زیادی در تملک اراضی دارد خواسته سند خرید پدرش را نشان دهد او طفره رفت داستان سرایی کرد گفت ما هفت خواهرو برادریم دست من نیست و الی اخر پسر عباس با وجود نارضایتی نوهای علی واطلاع از عد م اریه قباله خرید و ابهام چند ده ساله در این معامله هم چنان به واگذاری زمینها به بچه های رحمت ادامه می دهد سوال از چه کسی باید شکایت کرد تا حقیقت ماجرا روشن شودو سندی محکمه پسند اریه شود تا حدوحدود واقعی زمین خریداری شده معلوم شود از پسر عباس که املاک عمویش رادر اختیارمدعی خرید قرار می دهد یا از بچه های رحمت که زمین هارا در تصرف دارند بچه های رحمت زیادند باید از همه شکایت کرد دو نفرشون مردن باید از بچه هاشون شکایت کرد که زمین هارادر تصرف دارند