اعتراض

آیا به احکام اجرائی دادگاه های حقوقی در زمان ده روزه ابلاغ می توان اعتراض نمود اگر می شود چگونه