سرقفلی

سلام ایاعموی اینجانب میتواند سرقفلی مغازه رابارضایتمالک بهاینجانب واگذارنمایددرصورتی که عمویم بامالک قرارداداجاره مربوط به40سال پیش رادارد