چک تخلیه

اصغر عریانی

سلام اینجانب چک تخلیه به مبلغ صد ملیون تومان در سال 1389(از با بت اجاره یک سالن مرغداری )دادم وبعد از 5 سال ازتخلیه نتوانستم چک تخلیه را پس بگیرم و در این مدت موجر شکایتی مبنی بر خسارت وارده ادعا کرده به دادگاه تسلیم نموده است و دادگاه اینجانب و شریکم را به 9 ملیون تومان خسارت محکوم نموده است که اینجانب در حال تنظیم اعتراض علیه حکم صادر شده میباشم سوا ل بنده از جنابعالی این است که در صورت اجرای حکم ایا خسارت وارده از چک تخلیه که بر روی ان عنوان چک تخلیه نوشته شده و در قرارداد نیز چک از بابت تضمین تخلیه قید شده است قابل برداشت است و در ضمن پشت چک تخلیه که متعلق به من است توسط شریکم امضا شده است وی نیز در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده است ایا موجر میتواند با گذشت 5 سال از تخلیه چک بنده را نزد خود نگه دارد