اقامت پناهنده گی در کانادا با حمایت بخش خصوصی

فریبا مرادی
ایا من و پسر 2 ساله ام میتوانیم درین بخش راجستر شویم و تحت کدام شرایط؟چگونه باید اقدام کنم؟ زمان مناسب وجود دارد برای راجستر و از کجا بایر شروع کنم؟من ناچار استم دیگر راهی ندارم اگر معلومات بدهید لطف شما خواهد بود. سپاس!