مهریه - الزام به ایفای تعهد مالی

راحمی

با سلام و ادب – احتراما پدر شوهر زوجه طی سند ازدواج مبلغ 1000000 ریال بهای نبم دانگ منزل مسکونی سال 1366 را متعهد شده است به زوجه پرداخت نماید ( در قسمت صداق سند ازدواج ذکر گردیده است و  پدر زوج امضا کرده است .) در ان زمان پدر زوج (پدر شوهر) به مفهوم نیم دانگ منزل به واقع زوجه را فریب داده است و به مبلغ آنرا در سند ازدواج ذکر کرده است . بعد از مدتی زوجه موضوع را میفهمد و از پدر شوهرش شفاها طلب وجه را مینمایند ولی ایشان امتناع کرده و مدتی بعد حتی سند منزل را به نام همسرش ( مادر شوهر ) میزند . در حال حاضر پدر شوهر فوت نموده و مادر شوهر هم سند ملک را به نام فرزندان زده است . حال با توجه به اینکه پدر شوهر در قید حیات فرار از دین نموده است میتوان با دادخواست الزام به ایفای تعهد مالی مقوم به 20000000 ریال شورای حل اختلاف نسبت به ورثه مدیون طرح دعوی کرد و برای اثبات فرار از دین درخواست استعلام وفق ماده 212 ق اد م از اداره ثبت اسناد و املاک داد که مشخص شود اینها انتقال دادند سند ملک را در قید حیات پدر شوهر ؟

آیا به نتیجه میتوان رسید ؟؟

اگر راهنمای خاصی مد نظر شما استاد بزرگوار هست بفرمائید ؟؟؟؟؟با تشکر

با سلام و ادب – احتراما پدر شوهر زوجه طی سند ازدواج مبلغ 1000000 ریال بهای نبم دانگ منزل مسکونی سال 1366 را متعهد شده است به زوجه پرداخت نماید ( در قسمت صداق سند ازدواج ذکر گردیده است و  پدر زوج امضا کرده است .) در ان زمان پدر زوج (پدر شوهر) به مفهوم نیم دانگ منزل به واقع زوجه را فریب داده است و به مبلغ آنرا در سند ازدواج ذکر کرده است . بعد از مدتی زوجه موضوع را میفهمد و از پدر شوهرش شفاها طلب وجه را مینمایند ولی ایشان امتناع کرده و مدتی بعد حتی سند منزل را به نام همسرش ( مادر شوهر ) میزند . در حال حاضر پدر شوهر فوت نموده و مادر شوهر هم سند ملک را به نام فرزندان زده است . حال با توجه به اینکه پدر شوهر در قید حیات فرار از دین نموده است میتوان با دادخواست الزام به ایفای تعهد مالی مقوم به 20000000 ریال شورای حل اختلاف نسبت به ورثه مدیون طرح دعوی کرد و برای اثبات فرار از دین درخواست استعلام وفق ماده 212 ق اد م از اداره ثبت اسناد و املاک داد که مشخص شود اینها انتقال دادند سند ملک را در قید حیات پدر شوهر ؟

آیا به نتیجه میتوان رسید ؟؟

اگر راهنمای خاصی مد نظر شما استاد بزرگوار هست بفرمائید ؟؟؟؟؟با تشکر