گذاشتن شناسنامه براضمانت

منصوره
با سلام و خسته نباشید.من حدود شش ماه پیش تویه شرکت استخدام شدم وازمن شناسنامه وگرفت به عنوان ضمانت وگفت هرموقع نخواستی بیای باید یک ماه قبل بگی،ومتاسفانه شرایط جوری شد که امانم روبرید وچند روز پیش ازشرکت اومدم بیرون ودیگه نرفتم.آیامیتونه شناسنامه رو نده؟ هیچ مدرکی ندارم که شناسنامه رودادن ویااونجا کارمیکردم