کلیه مطالبات مطرح شده از طرف من چیست

nasim

باسلام من دختری 2ساله دارم همسرم دادخواست طلاق داده عتاوه برنفقه مهریه واجرت المثل درخواست دیگری وجوددارد این درخواست به چه شکل بایدمطرح شود اگرحضانت دایم دخترم رابخواهم چکاربایدبکنم