طلاق غيابى

Maryam

با سلام

من قصد دارم طلاق ايرانى بكًيرم ولى همسرم رضايت نميدهد

ايشان ازدواج مجدد كردند و حتى حاضر به كًرفتن شناسنامه

براى فرزند ٧ ساله مان هم نيستند، ايا من ميتوانم با وجودى 

كه مقيم ايران نيستم طلاق غيابى بكًيرم؟

با تشكر از وقتى كه ميكًذاريد