تاریخ قرارداد و مدت آن

وحید قیاسی

با سلام تاریخ قرارداد و مدت آن از زمان درج شده در قرارداد محاسبه می شود یا از تاریخ امضای قرارداد 

برای مثال تاریخ درج شده در قراردار از 91/04/26 به مدت نه ماه است