جعل

رضا

سلام
بنده کارمند سازمانی هستم که با همکارم درگیری لفظی پیدا کردم و خواستم شکایت کنم که بعدا منصرف شدم  حال بعد از مدتی یک احضاریه از طرف  دادگاه امده به این مضومن که من از همکارم شکایت کردم و بعد از مراجعه به دادگاه مشخص شد این احضاریه جعلی است و دادیار  احضاریه جعلی را به بازرسی ارجاع داده است خواستم بدونم  مراحل رسیدگی چگونه است و آیا برای من مشکل ساز خواهد شد؟