تخلیه مغازه

محمد

زیر اپارتمان ما که 3 واحد هست نانوایی اجاره کرده که گرماش وجمعیت دم در ما رو اذیت میکنه ایا میشه بلندش کنیم؟