چک برگشتی

در صورت برگشت چک و شکایت دارنده چک ایا دادگاه حکم به حبس میدهد یا برای صاحب حساب قسط میبندد؟