درخواست طلاق از طرف زوج

درصورت دادن درخواست طلاق از طرف زوج آيا امكان تقسيط مهريه وجود دارد