جعل سند عادی

علی یوسفی

با سلام

یک سال است که شخصی قطعه زمینی از بنده غصب نموده و در دادسرا علیه وی شکایت رفع تصرف عدوانی نموده ام که ایشان نیز بر اساس کپی یک سند عادی ( که در سند وی هیچ گونه حدود اربعه ای مشخص نیست و تنها به ذکر نام زمین که همان زمین مورد تصرف است اکتفا شده )  ادعای مالکیت می کند . و هیچگاه این شخص در دادسرا اصل سند خود را ارائه نداد ه است . و حتی قاضی پرونده نیز از وی اصل سند را نخواسته  است و بنده چندین بار نزد قاضی مدعی جعلی بودن سند وی بوده ام اما قاضی پرونده  به این امر بی توجه بوده و می گوید باید ادعای جعل کنید .در صورتی که اگر اصل سند حاضر شود تمام حقایق روشن می شود و ممکن است که نام زمین اینجانب در سند اصلی نباشد و این شخص در کپی سند این نام را الحاق کرده باشد و به این صورت جعل انجام داده باشد.

حال سوال بنده این است که باید شکایت مجزا کنم ؟ به چه مرجعی ؟ دادگاه یا دادسرا ؟ و شکایت باید چگونه باشد ؟ ادله اثبات بنده باید چه چیزی باشد ؟ پیشاپیش ممنونم از راهنمایی شما عزیز بزرگوار .