هبه

با سلام پدر بنده زمینی را به من بخشیده هبه نامهای تنظیم نشده ولی سند انرا بنام بنده انتقال داده آیا میتواند انرا پس بگیرد