اثبات مالکیت و خلع ید

ملکان
سلام،من با شخصی ساختمانی رو در ملک خوانده ساختیم که قرار بود با هم تجاری در آن کار کنیم عرصه مال اون بود بنا رو که ساختیم تمام شد به مشکل خوردیم،الان شکایت اثبات مالکیت سه دانگ از شش دانگ مشاع و خلع ید ملک رو بدون عرصه دارم آیا شکایت من بدون عرصه وارد هست و من میتوانم از بنا شریک باشم ؟