اثبات مالکیت یاتصرف عدوانی

غلامرضا

باسلام خواستم بدونم اگه پدری قطعه زمین خودرابین 3پسرش بنام( الف، ب،ج) درزمان حیات خودتقسیم کندوالف زمین خودرابه ب وج بفروشد وبعداقای ب زمین( ارثی وخریداری شده) خود رابه یکی ازفرزندان خودجهت استفاده وساختن خانه واگذار کند مشروط براین که ازکل این زمین تقریبا3هزارمتری فقط  750مترمربع مال شماباشد وبقیه مال فرزندان دیگرم باشدهیچگونه مدرکی هم بین پدروفرزند وبقیه ردوبدل نشده وموجودنیست درحالیکه پدردرقیدحیات وپدربزرگ فوت کردندحالا1- ایا ان فرزند متصرف  می تواند ادعا کندکه زمین تصرفی من ازطریق پدربزرگم به من هبه شده ونوشته ای اززمان حیات پدربزرگ ارائه کندکه امضای پدربزرگ باشد درحالی که پدرش(ب) زنده است وپدربزرگ فوت کرده وپدر(ب)می خواهدزمین خودرابین بقیه فرزندانش تقسیم کند 2- این پدرالان بایدچکارکند3- چه مدارک یانوشته ای به بقیه فرزندانش بدهدتا بعدا فرزندان بتوانندارثی خودراازبرادرمتصرف خود پس بگیرندیاپدرالان ان باقیمانده زمین خودراازپسرمتصرفش چگونه  می تواند پس بگیرد  لطقا نیازمندراهنمایی هستیم