مشاوره ملکی

لیدا قنبری
در سال91یکواحد اپارتمان فروختم و بارضایت خریدارمبلغی را که برای تزیین پاسیو خرج کرده بودم از ایشان گرفتم ولی بعد از 4 سال شاکی شده و درخواست خسارت کرده دادگاه نیز به نفع ایشان رای داده. ایا میتوانم جریمه را به طریقی پرداخت نکنم. در ضمن در سند نامی از پاسیو برده نشده.