مکاتبات در تلگرام مدرک محسوب می شود؟

امیرحسین یاقوتی

مکاتبات در تلگرام مدرک محسوب می شود؟