تعين قيم

با سلام پدر و برادري با درجاتي از مشكل ذهني متصل به صغر دارم و پزشكي قانوني و دادگاه تاييد كردن و حتي از اين راه من از خدمت سربازي معاف شدم پدر بزرگم هم با ٩٠ سال سن و زمين گير است تمام اموال پدرم مثل يك ملك با ارزش دست به دست فاميل پدريم ميشود و زندگي ما در وضع خوبي نيست و پدرمم هم در مرغداري مارگري ميكند برادرم خانه نشين است و خواهري عقب افتاده ذهني دارم ايا راهي براي تصرف ملك هست ؟ در ضمن عموي من فردي شايسته نيست و ميتوان از در امد ان خرج مادرم و خودم كه به خاطر انها از زندگي عادي دست كشيدم كرد؟ با تشكر