مفاصا حساب

پس از تسویه کامل ملک خریداری شده با فرشنده متوجه بدهی 500000تومانی مفاصا حساب شهرداری شده ایم چطور می توانیم از فروشنده این مبلغ را دریافت نمائیم