نفقه

madar

با سلام. زنی 50 ساله هستم .دارای 4 فرزند. که هیچ کدام ازدواج نکرده اند. شوهرم بازنشسته می باشد. مدتی پیش متوجه شدیم با زنی رابطه دارد . و درآمد خانه را آنجا خرج میکند. پیامکها و تماسهای مشکوکی داشت. خرج من و بچه هایم را نمی دهد. همه چیز را انکار کرد. حدود چند ماه است که خورد و خوراکش را جدا کرده. هیچ مسئولیتی انگار درخانه ندارد.  با هیچ کداممان هم صحبت نمی کند. صبح می رود  با تاکسی کار میکند .شب می آید. اصلا انگار ما وجود خارجی در زند

یش نداریم. نمی دانم باید چکار کنم.