گواهینامه غیر مجاز

abolfazll

با سلام  بنده مامور نیرو انتظامی بود و اقدام به صدور گواهینامه های غیر مجاز نموده که به سه رابط کار کرده و مبلغ 40 ملیون رشوه گرفته مستندات سیستم همه بر علیه من و یک بار در اعتارافات اولیه تعداد 5 مورد را قبول و دفعات بعد همه را انکار مدرکی دال بر اینکه رشوه به من داده شده است وجود ندارد همه به صورت نقد گرفته شده و تعدا کل گواهینامه های غیر مجاز 70 تا و مبلغ کل رشوه 80 میلیون  امکان برگشت به کار در این موارد