سرقفلي مغازه

ناصر

دارنده سرقفلي يك مغازه هستم كه به علت ناتواني مي خواهم با شخصي در مغازه كار كنم  بهترين نوع قرارداد كه فرد مذكور در اينده مدعي حقوقي براي خود نباشيد چيست. با تشكر