استفاده از مشاعات آپارتمان

رحیمی فر

با سلام در آپارتمان نه واحدی که حیاط مشاع مشترکی دارد زندگی می کنم یکه از همسایه در اعتراض به نشستن در فضایی از حیاط که برای همین منظور در نظر گرفته شده این مسئله را عنوان کردند که جا انداختن و نشستن در سکوی حیاط طبق قانون مشاعات ممنوع می باشد یا این مسئله صحیح است