انتشار لینک یک خبر

کیانمهر

از یک محتوایی در یک سایت شکایت شده و محکوم شده از بابت توهین به شخص

بنده یه مدتی لینک اون محتوا را در سایتم قرار دادم. حال اون نفر می تونه از من به خاطر قرار دادن لینک اون محتوا شکایت بکنه؟

تاکید می کنم لینک و تیتر خبر را در سایت گذاشتم