الزام به سند

حامد آریانپور

با سلام

ملکی شش دانگ که هر دانگ به اسم یک نفر میباشد فروختع شده به ارزش 115 م هنگام عقد قرار داد 40 م پرداخت شده در حضور شش نفر اما الباقی پول زمانی ک ی نفر حضور نداشتع به 5 نفر پرداخت شده اکنون فرد غایب سند نمیزند چون پول  پرداخت نشده اکنون چ باید کرد