عدم تمکین

Mohammad reza meysami
سلام ده سال پیش آپارتمانی خریدم و مبایعه نامه را به همسرم تنظیم و مبلغ آن را پرداخت کردم . طی این سالها در این آپارتمان زندگی کردیم که چهل روز پیش همسرم اظهار داشت مالک خانه است و از ورود من ممانعت کرد . طی این مدت در منزل پدرم ساکن هستم و تلاشها و وساطت اقوام برای حل و فصل موضوع بی نتیجه بوده است . سوالاتی مطرح است . اول اینکه بدون اینکه درخواست طلاق بدهم آیا می توانم درخواست تمکین همسرم را از دادگاه بخواهم که در طبقه مستقل از منزل دو طبقه پدرم ادامه زندگی دهد . دوم اینکه اگر تمکین نکند با توجه به اینکه موافق طلاق نیستم تکلیف چیست . سوم اینکه آیا میتوانم منزلی را که مبلغ آن را پرداخت کرده ام را بعنوان پرداخت مهریه در نظر گرفت یا هبه ای که از آن بازگشت کنم . و آخر اینکه پسر ده ساله ام که در حال حاضر با مادرش زندگی می کند را چگونه می توانم در صورت عدم تمکین همسرم نزد خود بیاورم . با سپاس