سفته

محمود معصومی
آیا شورای حل اختلاف بابت سفته میتواند قرار بازداشت صادر کند