محکومیت به پرداخت اصل وام و سود متعلقه

ugd

با سلام.بنده فرهنگی هستم و ضامن یکی از همکاران فرهنگی  برای دریافت وام شدم ولی اقساط را پرداخت نکرد و بانک اقامه دعوی کرده و دادگاه وام گیرنده و 3ضامن را بصورت تضامنی محکوم به پرداخت اصل وام و سود آن کرده است.حال با اینکه وام گیرنده فرهنگی بوده و در دسترس می باشد و حقوقش مشخص است.چه میتوانم بکنم که مبلغ وام و سود آن از حقوق وام گیرنده کسر گردد و به من کاری نداشته باشند؟