رد درخواست ویزا

sadaf

آیا نرفتن به هیچ سفر اروپایی میتواند دلیل بر ردشدن ویزا باشد..وآیا نمیتوان برای اولین بار درخواست ویزای شنگن یونان کرد؟