انتقال چک بعد از برگشت

محمد حسین ابراهیمی

با سلام

چکی در وجه خانمی صادر شده است. خانم چک را برده و برگشت زده و بعد از برگشت به بنده داده است. پشت چک دو امضا موجود است. حالا خانم ادعا دارد که چک را انتقال نداده و دو امضا را در بانک هنگام برگشت چک کرده است. به نظر شما ادعای ایشان قانونی است و من باید در مقابل به دادگاه چه بگویم.