پولی از شرکت برداشتم ودر قبالش چک دادم

علی
در یک شرکت کار میکردم و در قبال عدم پرداخت حقوقم از شرکت پول برداشت کردم وطی چند مرحله توسط دادگاه یک فقره چک به شرکت دادم...والان که موعد چک رسیده کل مبلغ چک را ندارم که بدهم...ومیخواهند چک را برگشت بزنند...خواستم بدانم اگر چک را برگشت بزنند و کن بعد از دو ماه که مراحل حقوقی چک طی میشود مبلغ را پرداخت کنم میتوانم دوباره چک بگیرم یا نه....با تشکر