مخفی بماند

Sarina
سلام، ببخشید اگر دختری بنا به خواست خود پرده بکارت را از دست بدهد، چگونه می تواند طوری شکایت بکند که خانواده خود نفهمند، با توجه به اینکه بیشتر از سن قانونی است