اعتراض به نظر پزشکی قانونی

امید

با سلام
با توجه به پرونده بیمارستانی خونریزی داخل مغزی در نواحی مختلف اتفاق افتاده قسمت پیشانی و پشت سر، دکتر پزشکی قانونی به ما گفته تنها یک مورد برای خونریزی داخلی مغز در گزارش قید می کنیم آیا گفته جناب دکتر درست است یا باید به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنیم؟؟
ضمنا سوال دیگر آیا پس از اعتراض شخص مصدوم مورد معاینه قرار می گیره با فقط بر اساس پرونده بیمارستان است؟ یا اصلا خانواده مصدوم را برای بیان ادعاهایشان می خواهند؟ آیا ممکنه مواردی که پزشک قانونی قبل نوشته نیز تغییر کند یا فقط روی موردی که اعتراض داریم توجه می کنند

باتشکر از توجه شما