استاد دانشگاه و شاگردان

نوشین
با سلام استادی بدلیل خصومت شخصی با پنج نفر از دانشجویان کلاس پس از امتحان با گذشت 4 ساعت به یکی از انها خبر میدهد که شما پنج نفر نمره ی امتحانیتان صفر است چرا که جواب سوالهایتان مشابه است بدون اینکه سر جلسه مورد تقلب بوده باشد. و همین استاد سوالهای امتحان را در اختیار یکی از شاگردان قرار داده بود. در ادامه برای فهمیدن از حرفهای بین دانش آموزان فایل صوتی که توسط یکی از شاگردان ضبط شده بود را گوش داده. چه نتیجه ای می توان گرفت و چطور اعاده ی حیثیت کرد با تشکر