طلاق توافقی

saeed
همسرم در هنگام اجرای صیغه طلاق عادت ماهانه بوده و این موضوع را نگفته و بعد اجرای طلاق نیز آنرا کتمان کرده با توجه به اینکه با پیامی که از گوشی همراه خود به من ارسال کرده و تاریخ عادت ماهانه اش را برایم فرستاده و این تاریخ دقیقا با لحظه اجرای طلاق همخوانی دارد . آیا مشود طلاق را باطل کرد یا خیر زیرا او نمیخواهد رجوع کند ولی من پشیمان شدم و میخواهم دوباره با او باشم