جرايم رايانه اي

Current Location

از كارت عابر من سواستفاده شده ومبلغي وجه انتقال شده به كارت من زمانيكه اطلاع پيدا كردم دنبالم نرفتم تا اينكه راي غيابي به٦ماه حبس تعزيري از نوع درجه ٦داده شده محل دادگاه در شهر كرد ميباشد خودم تهران هستم چطور ميشود بدون حضور من حبس به جزاي نقدي تبديل شود و مقدار پول موجود در حسابم به صاحب اصلي يعني مال باخته پرداخت شود؟ميخوام خودم درگير زندان يا بانك نشوم