کشف نشوز زوجه برای دادگاه از چه تاریخی است ؟

علی صالحی

با سلام وکیل محترم

ملاک تشخیص ناشزه بودن زوجه برای دادگاه چه زمانی است ؟ از تاریخ ارسال اظهار نامه زوج به زوجه  - تاریخ تقدیم دادخواست زوج - تاریخ صدور حکم از دادگاه بدوی - تاریخ قطعیت رای از مراجع تجدید نظر خواهی و یا غیر .............

لطفا راهنمایی فرمایید