سایت قمار

سلام.من در سایت \یش بینی مسابقات عضو شدم و مقداری بول متضرر شدم.آیا اگر شکایت کنم میتوانم بولم را بس بگیرم؟و در اینصورت من هم بدلیل انجام قمار و شرکت در مسابقات مجرم شناخته میشوم؟