نحوه عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی

میرسالار

مدت زمان متعارف از روز توقیف اتومبیل تا اتمام مزایده چه مدتی است؟الان مدت 8 ماهه اتومبیل من بنا به درخواست کارگرم از سوی اجرای احکام مستقر در اداره کار توقیف شده و تازه هفته گذشته در مزایده نوبت دوم  با توجه به عدم مراجعه حتی یک نفر برای خرید مال و با قبول مال از جانب کارگرم  و پرداخت کامل  قیمت کارشناسی شده هنوز مازاد پولم رو بهم ندادن و میگویند تا 2 هفته دیگر شاید بدهیم>وحتی دادورز به من ابلاغ حسن نیت هم ارسال نداشته و با توجه به مراجعه هرروزه به انجا باز هم بی نتیجه مانده ام