دعوی حقوقی

در یک شرکت خصوصی یکی از کارکنان از مدیر شرکت تقاضای وام نموده وبارد تقاضا از جانب مدیر شرکت این مسئله منجر به درگیری ومشاجره میان آنها شده وبادخالت پلیس وشکایت مدیر از ایشان وزدن تهمت دزدی به کارکن شرکتش به بازداشت وی منتهی شده وطی مراحل دادسرا قرارکفالت صادر شده وطی مراجعات متعدد مبنی بر جلب رضایت شاکی وی کماکان ازشکایت خود صرف نظر نمیکند وقابل ذکر است که شخص بازداشتی توانایی گرفتن وکیل را جهت پیگیری موضوع  را دارا نمیباشد ازشما وکیل محترم تقاضای مشاوره وراهنمایی جهت رفع این مشکل به وجود آمده را خواستارم .با تشکر