درمورد اعتبار سند از دیدگاه سفارت

علی طاهری
سلام اینجانب متقاضی اخذ ویزا توریستی از سفارت یونان هستم همراه با همسرم کلیه مدارک مورد نیاز را دارم ولی منزل ما سند تعاونی به صورت وکالت بلاعزل دارد آیا از نظر سفارت قابل قبول است