نقص عضو ناشی از حادثه در محل کار

alireza arshadi
در اثر ورود یک قطعه فلزی به چشم راستم در شهریور ماه سال گذشته این چشم نابینا شده مبلغ دیه یک چشم را با توجه به زمان وقوع میخواهم بدانم یک سوال دیگر مهم هم دارم که مایلم با پرداخت حق مشاوره تلفنی جواب بگیرم