استرداد دعوا

علی دارابی

به نام خدا

به عرض برسانم شخصی بر علیه اینجانب دادخواست حقوقی داد که  در مرحله بدوی رای به نفع این شخص(خواهان) صادر شد و بعد از ان خواهان به این رای اعتراض نمود (چون بنا به گفته خودش رای اون چیزی نبوده که مد نظرش بوده است ولی در رای دقیقا قاضی  نوشته شده خواسته خواهان وارد دانسته ) حال بعد از تجدید نظر خواهی ان توسط خواهان در مرحله تجدید نظر دعوای خود را استرداد نموده و دادگاه تجدیدنظر بنا بر بند ب ماده 107 قرار رد دعوا صادر نموده حال این رای درست است؟ یا باید بنا بر بند ج قرار سقوط صادر می کرد لطفا راهنمایی بفرمایید چون مجددا طرح دعوا نموده و ایا امر مختومه دارد یا نه ؟  با تشکر