روزه خواری

کیوان

برادرم در موقع مسافرت به ایلخیچی نزدیک تبریز موقعی که داشت قرص خود. را خورد و آب را نوشید توسط پلیس دستگیر شد. 

به نظرتون جرم برادرم چی میشه