سفته

مقدم

سلام همسرم از دومادشون 22پول داشته که 18تومن پس داده و4خرج کرده حالا واسه اینکه دومادشون بهش اعتماد کنه همسرم 18سفته بهش داده اما اون میخواد از زنش تلاق بگیره و واسه اینکه تلاق نتونه بگیره و ابروی زنش نره دومادشون 14تومن سفته به همسرش داده تا اون پشیمون بشه اما اون پشیمون نشده فردا دادگاهی داره میره زندون بایذ چیکار کرد چیزی هم به نام خودش از خودش نداره