چک

محسن بابایی

باسلام بنده برای یک نفر دو فقره چک داده ام که یکی از آن ها برگشت خورد ودومی هم را ندارد که پرداخت کند من میتوانم چک دومی را مسدود کنم؟ چه اتفاقی میافتد؟