توافق نامه عادی بین ورثه

حسین ج
توافق نامه درسال 75 نوشته شده دررابطه بااستفاده وتقسیم اموال که اصل ان گم شده وکپی ان موجود است و سه نفر ازورثه منکر ان شده اند.سوال چگونه میتوان این کپی را رسمیت بخشید?